Rekrutacja

 

Pierwszy krok

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać zeskanowany dokument na adres e-mail: m.gawiuk@pozytywneinicjatywy.pl lub faksem +48 58 736 43 10 lub na adres biura projektu (ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck).

Następuje wstępna kwalifikacja uczestników.

 

Drugi krok

Wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych i ich dostarczenie lub przesłanie do Biura Projektu na adres: Lokalna Grupa Działania Małe Morze, ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck (z dopiskiem EKOTURYSTYKA).

 

Trzeci krok

Ostateczne zakwalifikowanie Przedsiębiorcy do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

Utworzenie listy rezerwowej.

 

Czwarty krok

Ustalenie terminu szkoleń i organizacji grup.

 

Piąty krok

Podpisanie umowy szkoleniowo-doradczej z przedsiębiorstwem.

 

                                                                                                                                                                                     

 

Załączniki do pobrania:

 

EKOTURYSTYKA Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

EKOTURYSTYKA Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

 

EKOTURYSTYKA Załącznik nr 2 dane przedsiębiorstwa i uczestników

 

EKOTURYSTYKA Załącznik nr 3 oświadczenie uczestnika

 

EKOTURYSTYKA Załącznik nr 4 szczegółowa analiza potrzeb firmy

 

EKOTURYSTYKA Załącznik nr 5 oświadczenie zakwalifikowanie do MŚP

 

EKOTURYSTYKA Załącznik nr 6 zaświadczenie o zatrudnieniu pracowników

 

EKOTURYSTYKA Załącznik nr 7 oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniom z ubiegania się o wsparcie

 

EKOTURYSTYKA Załącznik nr 8 deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

EKOTURYSTYKA Załącznik nr 9 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

 

EKOTURYSTYKA Załącznik nr 10 oświadczenie benecficjenta o poziomie pomocy de minimis

 

EKOTURYSTYKA Załącznik nr 11 informacje nt. powiązań (obowiązywał do 14.11.2014)

 

EKOTURYSTYKA Załącznik nr 12_działalność w branży turystycznej i rekreacyjnej

 

EKOTURYSTYKA - Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, nie starsza niż 6 miesięcy, dokumentu rejestrowego lub inny dokument potwierdzający status przedsiębiorcy (wyciąg z systemu elektronicznego potwierdzający status przedsiębiorcy lub wyciąg z KRS) w okresie niezawieszonej działalnośći gospodarczej;

 

Strona internetowa - Ewidencja Działalności Gospodarczej

 

Strona internetowa - KRS

 

Lista kodów PKD

 

Kody PKD wykluczone z pomocy de minimis

 

Narzędzie służące do określenia czy firma należy do MSP

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Zasady zwrotu kosztów dojazdu:

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (od 01.02.2015)

 

Oświadczenie o rezygnacji ze zwrotu kosztów dojazdu

 

Oświadczenie osoby dowożącej uczestnika na szkolenie

 

Umowa użyczenia samochodu

 

Wniosek o zwrot kosztow dojazdu własny samochód

 

Wniosek o zwrot kosztow dojazdu własny samochód (od 01.02.2015)

 

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu publiczne środki transportu

 
Pozytywne Inicjatywy